Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden en privacy Soñando Despierto cava

Soñando Despierto cava is een divisie van L’Origine des Sens

L’Origine des Sens
Rue Neuve 29 
B-7890 Ellezelles

T +32 (0)477 72 02 51
E info@originedessens.be
www.originedessens.be
www.despiertocava.com
BTW BE0692.671.654

Definitie

Door het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker op deze website (‘klant / koper’), via mail, telefoon, beurzen en degustaties of op de maatschappelijke zetel. 

Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel, via e-mail of rechtstreeks via Soñando Despierto cava, houdt in dat de klant verklaart kennis te hebben genomen van, het aanvaarden van en zich akkoord te verklaren met de algemene verkoopsvoorwaarden.

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden op hier bovenvermelde website en ter plaatse op de maatschappelijke zetel van L’Origine des Sens. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke vastgestelde afwijkingen, zijn de huidige bepalingen van toepassing op al onze overeenkomsten die betrekking hebben op door ons te leveren goederen en diensten. Bijkomende voorwaarden van de klant worden aldus uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door L’Origine des Sens aanvaard zijn.

Elk gebruik van de website www.despiertocava.be of elke bestelling of aanvraag bestemd voor L’Origine des Sens langs welk kanaal ook, houdt de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden in. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wetgeving.

Leeftijdbepaling voor de verkoop van alcolische en sterke dranken

Soñando Despierto cava verkoopt geen alcoholische en sterke dranken aan klanten jonger dan 18 jaar. Wij behouden steeds het recht voor om een identiteitsbewijs op te vragen alvorens de bestelling te aanvaarden. Met uw bestelling bent u akkoord met deze algemene voorwaarden en verklaart u dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. 

Alcolische en sterke dranken worden enkel verkocht aan:

  1. Natuurlijke personen ouder dan 18 jaar
  2. Juridische entiteiten met een zetel in België

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op deze website zoals o.a.: logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beeldmateriaal e.d. zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en behoren toe aan Soñando Despierto cava.
Het is verboden (een gedeelte of gehele) afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen en te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soñando Despierto cava. 

Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging, of verspreiding van voornoemde elementen is een directe inbreuk op de copyright wetgeving. Elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot een gerechtelijke vervolging.

Beperking van aansprakelijkheid

Soñando Despierto cava is niet verantwoordelijk voor de juistheid van alle aangeboden informatie. Doch proberen we elke aangeboden informatie op deze website zo volledig mogelijk, nauwkeurig en juist aan u aan te bieden.

Soñando Despierto cava kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op onze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren via info@originedessens.be.

Alle aangeboden inhoud, inclusief permalinks en URL’s kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving aangepast, gewijzigd of verwijderd worden. Soñando Despierto cava biedt geen garanties voor de goede werking van onze website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld bij storingen of een tijdelijke onbereikbaarheid van www.despiertocava.com.

Bovendien kan Soñando Despierto cava niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van links of hyperlinks, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op computersystemen, apparaturen of andere programmaturen van de gebruiker.

Onze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Soñando Despierto cava kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Soñando Despierto cava verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken die schuilgaan achter die hyperlinks.

Tussentijdse wijzigingen van producten en alle andere aangeboden content is steeds mogelijk. Gebruiker wordt steeds uitgenodigd om regelmatig onze website te raadplegen. Soñando Despierto cava is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze dienst en de toepassing of interpretatie van onze Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.
Alle overeenkomsten van Soñando Despierto cava, inclusief de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan,  zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg, doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing.  In geval van enige betwisting of geschil, is het Belgische recht van toepassing.

Prijzen

De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van Soñando Despierto cava tot de volledige betaling door de klant is voldaan. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering van de goederen.

Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten die gebruiker duidelijk en ondubbelzinnig treft op de afrekeningspagina. De prijzen worden uitgedrukt in Euro (€) per fles/stuk tenzij anders wordt vermeld. De prijzen van onze producten zijn indicatief en verbinden ons niet. Soñando Despierto cava behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen en eventuele typfouten te corrigeren,…).

Verzendingskosten

De verzendingskosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld tijdens het afrekenen van uw producten in het winkemandje. Verzendingskosten kunnen op basis van de geldende wetgeving aangepast worden.

Klantenservice

Heeft u vragen, klachten, opmerkingen of andere vragen met betrekking tot onze webshop, dan kan u ons contacteren via e-mail: info@originedessens.be

Retourneringsbeleid

Indien de bestelde en/of geleverde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen beschikt de koper over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om Soñando Despierto cava per e-mail (info@originedessens.be) dat hij/zij van de aankoop afziet.

Enkel producten die ongeopend en onbeschadigd zijn kunnen geretourneerd worden. Alle geopende en/of beschadigde producten worden niet aanvaard. Retourneren gebeurt altijd op kosten van gebruiker.

Retourneringsadres
L’Origine des Sens
Rue Neuve 29 
B-7890 Ellezelles

Retourneringen die aanvaard worden:

  1. De klant dient zich per email in contact te stellen met de klantendienst info@originedessens.be
  2. Enkel volledige dozen en onbeschadigde, ongeopende (volle) flessen in de originele verpakking komen voor terugname in aanmerking.
  3. Overhandiging van de originele bestelbon of factuur met leveringsnota van de verzendingsdienst. 

Indien aan alle hierboven gestelde voorwaarden is voldaan, wordt het reeds betaalde bedrag (excl. verzending) teruggestort aan de klant binnen 30 dagen na terugname door Soñando Despierto cava, op de door de klant aangeduide bankrekening, of bij afwezigheid hiervan op de bankrekening die de initiële betaling aan Soñando Despierto cava heeft verricht. De gefactureerde verzendkosten blijven echter bij terugname van de goederen steeds ten laste van de klant.

Klachten

Wij doen ons best om uw bestelling veilig en correct te verzenden, heeft u een klacht over een product dat u van ons heeft ontvangen. Gelieve dan binnen de 7 dagen na ontvangst uw klacht te richten naar info@originedessens.be

Beschadiging van onze producten

Indien het gaat om een beschadiging aan het pakket en/of van één/ meerdere producten, dient de klant onmiddellijk na levering en binnen 3 dagen na ontvangst een voorbehoud te maken, zo niet, dan is de klacht niet geldig. De klant dient eveneens binnen 3 dagen na ontvangst Soñando Despierto cava hiervan per email op de hoogte te brengen via: info@originedessens.be

We vragen u eveneens om ons een aantal foto’s te bezorgen  :

  • Een foto van het pakket in zijn geheel, waarbij u zorgt dat het pakketlabel zichtbaar is
  • Een foto van het geopende pakket met zichtbare inhoud
  • Een detail foto van de concrete schade. 

Alle aangeboden informatie op onze website, inclusief deze algemene voorwaarden wordt aan gebruiker aangeboden onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis.